Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Yükümlülükler

 

British American Tobacco Türkiye (“BAT”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı olmak üzere, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz size ve üçüncü kişilere ait kişisel verileri, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

BAT olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle imzalayacağımız sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş güvenliği ve sağlığını sağlamak da dâhil olmak üzere her türlü meşru amaçla işlemek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kanunlarda yazan diğer her türlü nedendir. Bu kapsamda Şirket kurallarına ve Kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Şirket'in sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Şirket'le ilgili çalışmalar kapsamında yapılan iletişimin içeriğinin denetlenmesi de verilerinizin hukuken meşru amaçlarla işlenmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; BAT olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta ve diğer kanallar aracılığıyla toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği bizi 0212 367 8000 no’lu telefondan arayarak veya bat@hs02.kep.tr adresine e-posta göndererek, veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı kalmak üzere, bize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
  2. İşlenmişse Bilgi Talep Etme,
  3. İşlenme Amacını ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
  4. Yurt İçinde/Yurt Dışında Aktarıldığı 3. Kişileri Bilme,
  5. Eksik/Yanlış İşlenmişse Düzeltilmesini İsteme,
  6. KVKK’nın 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Silinmesini/Yok Edilmesini İsteme,
  7. Aktarıldığı 3. Kişilere Yukarıda Sayılan (D) ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin Bildirilmesini İsteme,
  8. Münhasıran Otomatik Sistemler ile Analiz Edilmesi Nedeniyle Aleyhinize Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
  9. Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramanız Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkına Sahipsiniz.


Bu bölümde listelenmiş olan haklarınızı "kişisel verilere ilişkin talep" başlığı ile birlikte aşağıdaki adrese başvurarak da kullanabilirsiniz:

British American Tobacco Türkiye

Orjin Maslak İş Merkezi Eski Büyükdere Cad. No:27 K:9-10 Maslak Sarıyer / İstanbul

İşlemin şirketimiz için bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Ayrıca bu bilgilendirme yazısı vasıtasıyla BAT, çalışanları ve BAT'nin sizlere ilettiği müşteri ve çalışan verisi de dâhil üçüncü kişi verileri ile ilgili olarak yapacağınız her türlü veri işleme faaliyetinin de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca yapılması gerektiğini belirtmek istemektedir. Bu anlamda tabi olduğunuz hukuki, idari ve teknik güvenlik tedbirleri ile yükümlülükleri ilgili mevzuat uyarınca eksiksiz bir biçimde yerine getirmenizi beklemekteyiz. Bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ihlal etmeniz veya yerine getirmemeniz dolayısıyla BAT'nin uğrayacağı zararları da sözleşmesel ilişkimiz kapsamında ve sözleşmeden kaynaklanan diğer haklarımız saklı kalmak üzere sizin karşılamanız gerektiğini ihbar ederiz.

Bu form, BAT ile imzaladığınız sözleşmenizin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

max
large
medium
small
mobile