Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

 

Kişisel verilerinizin korunmasına British American Tobacco Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. (“BAT Türkiye”) olarak önem vermekteyiz. Bu bilgilendirme metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak, BAT Türkiye'nin internet sitesini kullanımınız kapsamında kişisel verilerinizin işlenme süreçlerine ilişkin açıklamalar içermektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

İnternet sitesi kullanımınız kapsamında aşağıdaki kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Veriler İşleme Amaçları Hukuki Sebepler
Trafik Bilgisi. IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında yer sağlayıcı olarak trafik bilgisini 6 ay süreyle saklama ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlama yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi
KVKK'nın 5/2(a) maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi
Çerezler KVKK'nın 5/2(f) maddesi uyarınca "temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlemenin veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması"

KVKK'nın 5/1 maddesi uyarınca açık rıza

Çağrı merkezimiz ile iletişime geçmeniz halinde. ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta adresi ile talep ve şikayetlerinizden oluşan kişisel verileriniz
  • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, talep ve şikayetleri doğrultusunda geliştirilmesi
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
  • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
  • Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
KVKK'nın 5/2(c) maddesi uyarınca iş sözleşmesinin kurulması için "sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması"

KVKK'nın 5/2(f) maddesi uyarınca "temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlemenin veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması"

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ile Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden ya da çağrı merkezlerimiz aracılığıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verilerinizin; yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza ve yasal mercilerin talebiyle karşılaşmamız halinde kişisel verilerinizi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve otoriteler ile paylaşabiliriz. İnternet sitesi sunucularımız yurt dışında bulunduğundan, internet sitesi kullanımı kapsamında sağladığınız kişisel veriler yurt dışına gönderilmiş olacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu bölümde listelenmiş olan haklarınızı "kişisel verilere ilişkin talep" başlığı ile birlikte aşağıdaki kanallara başvurarak kullanabilirsiniz:

Adres:
British American Tobacco Tütün Mamulleri San. ve A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 Kat: 9-10 PK: 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

E-posta: bat@hs02.kep.tr

İşlemin şirketimiz için bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

max
large
medium
small
mobile